1.THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

2.THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG